Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 22 (1266) z 2016-06-02, dział : gospodarka

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
1. KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?
Linia pożyczkowa jest przeznaczona dla Małych, Średnich i Dużych Przedsiębiorców, którzy planują prowadzić inwestycje lub takie inwestycje prowadzą na terenie Województwa Śląskiego.

2. PRZEZNACZENIE POŻYCZEK
Pożyczki mogą być udzielane wyłącznie na przedsięwzięcia podnoszące mobilność
i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, a także podejmowane w celu wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz realizujące inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenia zatrudnienia.

3. WYSOKOŚĆ POŻYCZKI
Pożyczka udzielana jest w złotych w kwocie od 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych) do 5.000.000 zł (słownie pięć milionów złotych).

4. STRUKTURA FINANSOWANIA
Pożyczkobiorca musi posiadać Zdolność Pożyczkową w oparciu o złożone dokumenty oraz przedstawić odpowiednie, zaakceptowane przez RFG S.A. zabezpieczenie. Udzielenie pożyczki wymaga udziału wkładu własnego na poziomie minimum 10%.

5. OPROCENTOWANIE
Pożyczki oprocentowane są według stawki równej stopie referencyjnej ustalonej
w oparciu o zasady określone w Obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej.

6. OKRES KREDYTOWANIA
Pożyczka może być udzielona na okres do 5 lat (60 miesięcy), z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

7. SPOSOBY SPŁATY
1 Spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych.
2 Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

8. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE?

1 W SIEDZIBIE
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.
Al. Pokoju 44
42 – 202 Częstochowa

2 NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.rfgsa.pl
gdzie dostępne są dokumenty konieczne do złożenia wniosku

3 POD NUMEREM TELEFONU
+48 34 363 91 83

4 POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
rfgsa@rfgsa.pl

Zapraszamy do współpracy

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Pożyczek
Tel: 34 363 91 83r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone