Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 50 (1994) z 2016-12-14, dział : Rolnictwo

Zacieśnić współpracę ARiMR

Rozmowa z Konradem Jarzyńskim, dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaJakie kwoty w ramach płatności obszarowych przekazała ARiMR rolnikom w woj. śląskim?
– W 2016 r. przyjęliśmy 47,3 tys. wniosków, a w zakresie płatności ONW (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania) złożono 20,3 tys. wniosków. Najwięcej wniosków złożonych zostało na terenie powiatów częstochowskiego (7191), kłobuckiego (5749) oraz zawierciańskiego (4444). W chwili obecnej wnioski o wsparcie bezpośrednie oraz płatności z tytułu ONW podlegają kontroli kompletności oraz kontroli administracyjnej. Mają one na celu sprawdzenie danych zawartych w wersji papierowej z danymi identyfikacyjnymi beneficjenta w ewidencji producentów, poprawności deklaracji działek ewidencyjnych, złożenia niezbędnych załączników min. materiału graficznego oraz wielokrotnej deklaracji działek ewidencyjnych. Zakończyliśmy kontrole ponad 46 tys. wniosków a następnym etapem będzie proces wydawania decyzji administracyjnych, który rozpoczął się z początkiem grudnia br.
30 września Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za 1 euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł.

Jak przebiegła wypłata zaliczek na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich?
– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. w okresie od 17 października do 30 listopada ARiMR po raz pierwszy w historii wypłacała zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki wypłacane były w wysokość iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności. Zaliczki objęły wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce. Uruchomienie wypłaty zaliczek miało na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Dla rolników to znaczące wsparcie ich dochodów w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj zaopatrują swoje gospodarstwa w nawozy, środki ochrony roślin i zakupują sprzęt rolniczy. Od 17 października do 30 listopada 2016 r. ARiMR zrealizowała zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich przekazując z tego tytułu, na rachunki bankowe dla ok. 1,34 mln. rolników blisko 9,66 mld zł w skali kraju. W województwie śląskim dokonaliśmy wypłatę zaliczek dla ponad 46 tys. beneficjentów wypłacając kwotę przewyższającą 213,5 mln zł, co stanowi ok 97 proc wszystkich spraw.

A wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to bardzo ważna część działania ARiMR. Mijający rok był pierwszym, kiedy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR przygotował Harmonogram naborów w ramach PROW. Zgodnie z tym dokumentem ARiMR przyjmowała wnioski na konkretne nabory we wcześniej podanych terminach. . To bardzo ważne gdyż nasi ewentualni wnioskodawcy mieli czas na zgromadzenie potrzebnych dokumentów i przygotowanie się do uczestnictwa w danym programie. W naszym województwie nabory kształtowały się w sposób następujący.
Na modernizację gospodarstw rolnych nabór przeprowadzony był w dniach w śląskim OR przyjęło ponad 500 wniosków, na łączną kwotę prawie 96 mln zł. Zainteresowanie poddziałaniem w województwie śląskim oraz w skali kraju przekroczyło najbardziej optymistyczne założenia. Jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków odnotowaliśmy bardzo duży wzrost w stosunku do 2015 r. , kiedy złożono zaledwie 78 takich wniosków. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków, MRiRW oraz ARiMR wychodząc naprzeciw rolnikom zainteresowanym uzyskaniem pomocy podjęło decyzję o zwiększeniu puli środków. W przypadku województwa śląskiego pula środków została zwiększona z kwoty ponad 8 mln do kwoty przekraczającej 13 mln euro.
W ramach poddziałania - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój nasi rolnicy złożyli wnioski na kwotę ok. 2 mln zł.
W ramach Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - Nabór trwał od 31 października do 29 listopada 2016 r. W ramach tego naboru śląska ARiMR przyjęła ponad 70 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 28 mln zł.
Obecnie przyjmowane są wnioski w ramach inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wnioski o taką pomoc można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

Jakie są najbliższe plany?

– Obecnie skupiam się na wprowadzeniu pewnych zmian, które powodować będą bardzo wyraźne zbliżenie ARiMR w województwie śląskim z rolnikami lub szerzej ze wszystkimi podmiotami, które mogą stać się naszymi wnioskodawcami, beneficjentami. To bardzo ważne by nasza działalność, nasza oferta była bardzo dobrze znana wszystkim, którzy mogą z niej korzystać. Chcę również zintensyfikować i zacieśnić współpracę ARiMR ze wszystkimi instytucjami, które pracują dla i na rzecz rolnictwa w naszym województwie. Mam nadzieję, że plany przekute w czyn będą już przynosić pozytywne efekty w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Dziękujemy za rozmowę
Śląski Oddział Regionalny ARiMR
ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa tel. /034/-378-28-00 fax. /034/-324-94-28
e-mail: slaski@arimr.gov.pl www.arimr.gov.pl
r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone