Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 8 (1303) z 2017-02-23, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

W Częstchowie jest 379 osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podał wyniki ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w Częstochowie w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Ogólna liczba osób bezdomnych naszym mieście to 379 osób.Wyniki w rozbiciu na poszczególne miejsca przebywania:
Placówki o charakterze instytucjonalnym
Noclegownia - 0
Ogrzewalnia - 29
Schronisko dla osób bezdomnych - 290
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 0
Ośrodek interwencji kryzysowej - 0
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 5
Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia - 12
Zakłady karne, areszty śledcze - 5
Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne - 5
Inna placówka (mieszkanie chronione) – 3

Poza placówkami instytucjonalnymi
Pustostany, domki na działkach, altany działkowe – 17
Miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatki schodowe, dworce PKP i PKS,
altany śmietnikowe,piwnice itp. - 13

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych przeprowadzono ankietę, dzięki której możliwe jest uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Wynik ten pozwoli na jeszcze dokładniejsze planowanie i prowadzenie działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska w gminie.
W kwestionariusz osoby bezdomnej nie były pobierane żądane dane personalne.

Analiza zebranych danych wykazała, że w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. na terenie miasta Częstochowy przebywało 379 osób bezdomnych.

Większość - 79% badanych to mężczyźni, 21% to kobiety i kobiety z dziećmi. Większość mężczyzn (57%) to osoby w wieku między 41 a 60 r.ż, większość kobiet (51%) to osoby w wieku między 18 a 40 r.ż.

Z analizy ankiet wynika, że osoby bezdomne jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazują:
- kobiety: konflikt rodzinny, eksmisja, wymeldowanie, przemoc domowa, bezrobocie, brak pracy,
- mężczyźni: wymeldowanie, eksmisja, konflikt rodzinny, uzależnienie, bezrobocie, brak pracy.

Wykształcenie osób bezdomnych większość osób bezdomnych posiada wykształcenie zawodowe i podstawowe, 9 osób bezdomnych posiada wykształcenie wyższe.

Okres pozostawania osobą bezdomną - 33% badanych wskazało okres przebywania w bezdomności od 6 do 10 lat, w okresie do 2 lat – 28%, od 3 do 5 lat 24%.

Głównym źródłem dochodu dochodu osób bezdomnych są świadczenia z pomocy społecznej (35%), zbieractwo (12%), praca na czarno (11%), świadczenia emerytalno-rentowe (ok. 5%). Bez dochodu pozostaje 24 % osób bezdomnych.

Ogólnopolskie Badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co dwa lata. W Częstochowie od 2012 r. badanie odbywa się corocznie ze względu wojewódzkie badanie liczby osób bezdomnych, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim.
Poprzednie badanie miało charakter wojewódzki i odbyło się w nocy z 27 na 28 stycznia 2016 roku. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie miasta Częstochowy przebywały 382 osoby bezdomne.

Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami badania są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m. in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

Badanie odbyło się w następujących miejscach:

1/ placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”,
2/ szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y),
3/ hospicjum,

4/ Areszt Śledczy,

5/ Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),

6/ placówki leczenia odwykowego,

7/ ośrodek interwencji kryzysowej,

8/ dworzec Główny PKP,  Stradom PKP, dworzec PKS,

9/ miejsca niemieszkalne, zgodnie z mapą miejsc niemieszkalnych w mieście Częstochowa.

Tegoroczne badanie przebiegło sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Liczenie odbywało się zarówno w instytucjach i ośrodkach, gdzie przebywają osoby bezdomne jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych, do których skierowane były dwa patrole (jeden Straży Miejskiej, drugi Policji z dodatkową obsadą streetworkerów – po dwóch w każdym patrolu).

Patrole odwiedziły łącznie 40 miejsc niemieszkalnych, w których tej nocy przebywało 30 osób – wydano im 57 porcji ciepłych posiłków oraz 9 z nich zaopatrzono w termosy z ciepłą herbatą, zebrane od ludzi dobrej woli w ramach partnerskiej „Akcji Termos”. Dodatkowo w razie potrzeb rozdzielano kołdry, śpiwory i koce. Dwie osoby przewieziono do Miejskiej Ogrzewalni, dwie do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone