Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 18 (1313) z 2017-05-04, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

eKOLOGICZNY KONKURS

urząd Miasta Częstochowy oraz Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest zapraszają do udziału w konkursie ekologicznym, organizowanym w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii. Prace można składać do 15 maja.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie idei zrównoważonego rozwoju a także kształtowanie u dzieci właściwych postaw w zakresie energetyki i inżynierii środowiska. Konkurs ma także zwrócić uwagę na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i nowoczesnych technologii.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z czterech kategorii wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych i gimnazja.
Prace powinny być związane z jednym z trzech tematów: odnawialne źródła energii, szkodliwe oddziaływanie na środowisko (m.in. węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), dobre praktyki środowiskowe.

Zadaniem najmłodszych uczestników jest stworzenie Eko - Pocztówki, dzieci z klas 1-3 mają wykonać komiks, uczniowie klas 4-6 logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii w aplikacji komputerowej Paint, natomiast najstarsi mają za zadanie napisać hymn Miejskich Dni Inteligentnej Energii lub wykonać prezentację multimedialną. Szczegółowe wymogi w załączonym regulaminie.

Prace należy złożyć do 15 maja w godz. 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 (IV piętro)
Należy do nich dołączyć wypełniony formularz, zgodę oraz oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 9 czerwca o godzinie 11.00, podczas festynu Miejskich Dni Inteligentnej Energii.
Nagrody rzeczowe dla laureatów przyznawane będą w każdej kategorii wiekowej.


REGULAMIN KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŚRODOWISKO PEŁNE ENERGII”
W RAMACH MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII
Urząd Miasta Częstochowy i Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest
zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym, zorganizowanym
w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii.
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Częstochowy i Fundacja Instytut Rozwoju
Osobistego Invest.
2. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w czterech kategoriach wiekowych:
przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-6, gimnazja.
3. Cele konkursu:

propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,

kształtowanie od najmłodszych lat właściwych postaw i zachowań w zakresie
energetyki i inżynierii środowiska,

wskazanie na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, nowoczesnych
technologii, urządzeń i sposobów ogrzewania dla gospodarstw domowych, a także
rozwiązań w zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej,

racjonalne wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii,

adaptacja do zmiany klimatu.
4. Obszary tematyczne konkursu:
Odnawialne Źródła
Energii:
energia słońca (kolektory
słoneczne, ogniwa PV), energia
wiatru, energia wody, energia
z odpadów, energia
geotermalna, biopaliwa
Szkodliwe
oddziaływanie na
środowisko:
zasoby węgla, ropy
naftowej, gazu
ziemnego, walka ze
smogiem, hałasem,
zmiany klimatu, globalne
ocieplenie
Dobre praktyki
środowiskowe:
transport ekologiczny (rowery,
samochody elektryczne,
autobusy hybrydowe),
segregacja śmieci, recykling,
oszczędzanie wody i energii
5. Temat prac:

W kategorii wiekowej przedszkole konkurs przewiduje wykonanie Eko-Pocztówki
zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. Format pracy:
brystol A4. Technika i materiały dowolne.

Dla uczestników w kategorii szkół podstawowych klas 1-3 konkurs przewiduje
wykonanie komiksu zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi
konkursu. Format pracy: brystol A3.

Dla uczestników w kategorii szkół podstawowych klas 4-6 konkurs przewiduje
wykonanie logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii w programie komputerowym
Paint zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. Przy
składaniu pracy konkursowej należy wydrukować logo w oryginalnych kolorach oraz
dodatkowo załączyć wersję komputerową na opisanej płycie CD lub DVD (imię
i nazwisko, szkoła).

Dla uczestników w kategorii gimnazjum konkurs przewiduje (do wyboru): napisanie
hymnu Miejskich Dni Inteligentnej Energii lub wykonanie prezentacji multimedialnej
zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. W przypadku
wyboru hymnu należy dostarczyć wydruk tekstu – jedna strona A4, czcionka „Arial”
rozmiar 12, odstęp między wierszami pojedynczy. W przypadku wykonania
prezentacji multimedialnej należy dostarczyć opisaną płytę CD lub DVD (imię
i nazwisko, szkoła). Prezentacja powinna składać się z 10 slajdów, w tym slajd
tytułowy oraz ostatni slajd z bibliografią.
6. Nagrody:
Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu przyznawane będą w każdej kategorii
wiekowej.
7. Składanie prac:

każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,

warunkiem przyjęcia pracy jest wypełniony formularz, zgoda oraz oświadczenie
stanowiące załącznik do regulaminu.
8. Termin i miejsce składanie prac:
Prace należy dostarczyć w terminie do dnia
15 maja 2017 r.
do Urzędu Miasta
Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 416 (IV piętro) w godz. 7
30
-15
30
.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

powołania komisji konkursowej,

bezpłatnego eksponowania i wykorzystania w publikacjach prac oraz podania
podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i
w
środkach
masowego przekazu informacji,

publicznego ogłoszenia wyników konkursu,

dokonywania zmian w terminarzu konkursu,

werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu,

zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora, który jest
uprawniony do dowolnego i nieodpłatnego dysponowania nimi.
10. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 11
00
podczas
festynu Miejskich Dni Inteligentnej Energii, które odbędą się na Placu Biegańskiego.
11. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Urząd Miasta Częstochowy i
Fundację Rozwoju Osobistego Invest.
12. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu.
14. Informacje o regulaminie:
Niniejszy regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Organizatora:

http://www.czestochowa.pl/

http://czestochowa2.energiaisrodowisko.pl/
oraz oficjalnym fanpagu:

https://www.facebook.com/Instytut-Rozwoju-Osobistego-Invest-951846358203925/
Załącznik do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„ŚRODOWISKO PEŁNE ENERGII

Imię i nazwisko uczestnika: ...............................................................
Data i miejsce urodzenia: ..................................................................
Klasa: ........................
E-mail: ..............................................................................
Nazwa i adres szkoły:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:
.....................................................................
ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
NA UDZIAŁ PODOPIECZNEGO W KONKURSIE
„ŚRODOWISKO PEŁNE ENERGII

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
................................................................................., którego jestem prawnym
opiekunem, w konkursie „Środowisko pełne energii”, organizowanym przez Urząd Miasta
Częstochowy z siedzibą przy ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.
.
Częstochowa, ................................... .....................................................
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


R

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone