Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 19 (1314) z 2017-05-11, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

„Video, ergo sum”

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza III Wojewódzki konkurs filmowy „Video, ergo sum” - Widzę, więc jestem dla młodzieży i dorosłych


Nakręć krótki film dowolnym sprzętem multimedialnym, nagrody finansowe czekają !
Na zgłoszenia filmów czekamy do 30 listopada 2017 r.

CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia” filmowych portretów własnych”, oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków / narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.
2. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu.
3. Ukazanie, jak uczestnik wykorzystuje nowe technologie w rozwijaniu swoich pasji.
4. Zachęcenie do aktywności artystycznej w dziedzinie filmu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
5. Promocja talentów.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych z województwa śląskiego.
2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: I- Młodzież oraz II- Dorośli przez jury powołane przez Organizatora konkursu.
3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby).
4. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15 minut.( filmy nie muszą wykorzystywać limitowego czasu 15 minut, mogą być krótsze).
6. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk)
7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) wypełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Metryki Filmu (Załącznik nr 2).
9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
10. Przesłane filmy zostaną przez Organizatora poddane wstępnej selekcji.
11. Organizator przyzna maksymalnie 6 głównych nagród finansowych w ww kategoriach: I nagroda - 700 zł, II nagroda - 500 zł, III nagroda - 300 zł Możliwe jest także przyznanie wyróżnień (finansowych lub rzeczowych). Jednocześnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

ZGŁOSZENIA
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 30 listopada 2017 r.
na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów.
3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz poprzez wysłanie informacji na adres e-mailowy uczestnika. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Strona konkursu: http://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=471
Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/439060389788801/Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
w Wojewódzkim Konkursie filmowym
„Video, ergo sum”- Widzę, więc jestem”

Imię i nazwisko…………………………………………………….……………………………
Adres uczestnika……………………………………………………….………..………………
Kategoria wiekowa……………………………………….……………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………………..……………….………………………


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ( mojego dziecka) danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji ww. Konkursu przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym piśmie jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.).


.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika*


Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją.


.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika*

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1944 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.


.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika*


Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.


.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika*

* W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie powinien podpisać rodzic/opiekun prawny uczestnika.

Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie filmowym „Video, ergo sum”- Widzę, więc jestem*

…………………………………… ………………………….………………..
Data i podpis autora filmu *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu


Załącznik nr 2
METRYKA FILMU

Tytuł filmu:
Rok produkcji:
Czas trwania:

Autor filmu
Autor scenariusza
Autor zdjęć


Oświadczam, że zapoznałemm się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia oraz jestem uprawniony do zgłoszenia filmu na konkurs.


…………………………………………………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającejr

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone