Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 25 (1320) z 2017-06-22, dział : Rolnictwo

ARiMR – czyli unijne programy pomocowe dla rolników i czas wzmożonej pracy

Śląska Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie intensywnie pracuje na rzecz rolników, wspierając w rozwoju gospodarstw. O programach unijnych, które są źródłem pomocy dla rolników i o działaniu Agencji rozmawiamy z jej dyrektorem KONRADEM JARZYŃSKIM.Panie Dyrektorze jednym z najważniejszych słów dla naszych rolników jest: PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom: czym jest ten program dla rolników?
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to potężny instrument oraz wielkie środki i możliwości dla naszego rolnictwa. To program, który w jednoznaczny sposób zmienia i modernizuje naszą wieś, ale też aktywizuje i daje możliwości na bardzo różne i szerokie wykorzystanie ogromnego – w moim przekonaniu – potencjału, jaki jest do wykorzystania. Jestem pewny, że rolnicy i ich rodziny zamieszkujący w województwie śląskim mają wiele doskonałych pomysłów na rozwinięcie swojego gospodarstwa, na wprowadzenie innowacji i rozszerzenie swej działalności, tak, by ich ciężka praca była optymalnie wykorzystana i przynosiła najlepsze profity. Jest oczywistym, że taka sytuacja będzie bardzo korzystna dla odbiorców – konsumentów – a więc wszystkich nas. To jest najwspanialsze i najlepsze rozwiązanie, by polscy rolnicy swą pracą i jej owocami byli stałymi uczestnikami życia konsumentów. Jednym słowem, to zmiana i wielkie możliwości, jakie są dane mieszkańcom obszarów wiejskich. To właśnie ten program pozwala na prowadzenie, na przykład, małych rodzinnych firm, produkujących wyroby o charakterze regionalnym. To ten program pozwala na zmianę profilu produkcji lub wzmacnia gospodarstwa, które już mają wybrany kierunek produkcji i potrzebują środków na jego rozwinięcie i ugruntowanie swojej pozycji. PROW – to w moim odczuciu – propozycja stworzenia specjalizacji produkcji lub podjęcia decyzji i rozpoczęcia nowych wartościowych dla rolników i ich rodzin projektów. Jestem przekonany – a moje odczucia potwierdzają rozmowy z rolnikami – że ten kierunek, choć niełatwy i wymagający pewnych poświęceń, przyniesie pozytywny skutek. Przypomnę, że w dniu, kiedy objąłem tak odpowiedzialną funkcję dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie, postanowiłem o jednym: każdy rolnik i jego sprawa są dla mnie najważniejsze, i wszyscy, podkreślę raz jeszcze, wszyscy rolnicy województwa śląskiego zasługują na najwyższą i profesjonalną obsługę ze strony śląskiej ARiMR. Dzień po dniu mojej służby staram się tak właśnie czynić i jestem przekonany o słuszności takiego właśnie postępowania i traktowania rolników ich rodzin oraz ciężkiej codziennej pracy, jaką wykonują.

Panie Dyrektorze, co zatem udało się już zrealizować w ramach tego programu i jakie macie Państwo plany na najbliższą i dalszą przyszłość w tym obszarze działań?

– W chwili obecnej śląski oddział ARiMR w Częstochowie prowadzi obsługę w zakresie przyjętych wniosków objętych PROW (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich), ale również przygotowuje się do nowych naborów w ramach tego instrumentu.
Korzystając z okazji i uprzejmości „Gazety Częstochowskiej” chcę poinformować i zachęcić naszych rolników – potencjalnych wnioskodawców – do złożenia wniosków w ramach programu Modernizacji Gospodarstw Rolnych. Nabór ten, który rozpoczniemy już za kilka dni dotyczyć będzie schematów: A, B i C. Już tłumaczę tę enigmatyczną wypowiedź, chodź wiem, że rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej doskonale wiedzą, co owe schematy oznaczają. Jednak chcę przedstawić pełną i fachową informację. Reasumując, od 29 czerwca 2017 roku rozpoczynamy kolejny nabór wniosków na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych, które umożliwi wnioskowanie w obszarach A, B, C. W ramach tego instrumentu wsparcie można będzie otrzymać na inwestycje związane z:
– rozwojem produkcji prosiąt, obszar A – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 wynosi 900 tys. zł;
– rozwojem produkcji mleka krowiego, obszar B – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 020 może wynieść 500 tys. zł;
– rozwojem produkcji bydła mięsnego, obszar C – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł.
Jeżeli chodzi o zasady Pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” to będzie ona przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 procent, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Kto może konkretnie ubiegać się o tę pomoc?
– O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak, w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast, jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić, co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość, co najmniej 10 tys. euro.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane, m.in., zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją a systemem, w którym rolnik uczestniczy. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Korzystając z okazji, proszę poinformować czytelników Gazety Częstochowskiej o tym, co w obecnej chwili czynicie Państwo dla rolników?
– Jeśli chodzi o modernizacja gospodarstw rolnych dla wniosków w obszarach A, B, C, D, to nabór przeprowadzony był w dniach od 31 marca 2016 do 29 kwietnia 2016 roku. W tym naborze śląska ARiMR przyjęła i przekazała do obsługi w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, to jest komórki odpowiedzialnej za wdrożenie PROW w Śląskim Oddziale Regionalnym – 509 wniosków. Łączna deklarowana kwota ze wszystkich wniosków to blisko 96 milionów zł. W przypadku województwa śląskiego pula środków została zwiększona decyzją Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela z kwoty 8 215 957,00 do 13 145 532,00 milionów euro, i według szacunków powinna wystarczyć, by wypłacić wnioskowane środki dla około 301 wnioskodawców. W chwili obecnej postępują prace nad obsługą wniosków, do dnia 28 czerwca 2017 roku zobowiązałem kierownictwo Biura Wsparcia Inwestycyjnego do rozpatrzenia wszystkich wniosków znajdujących się w limicie środków finansowych, co ma zapewnić i zamknąć etap rozpatrywania wniosków i wskazać wnioskodawców, którzy będą zaliczali się do puli podmiotów kwalifikujących się do przekazania płatności.
Na dziś mimo wyznaczonych terminów obsługi mogę już powiedzieć o zrealizowanych wnioskach o płatność na łączną kwotę dofinansowania 3 373 478,60 zł o zrealizowaniu płatność dla wniosków na kwotę 970 489,50 zł, o zweryfikowanych oraz wystawionych zleceniach płatności na kwotę 687 588,50 zł. To wszystko ilustruje i potwierdza, że pracujemy i utrzymujemy bardzo dobre wyniki. Tu – korzystając z okazji – chcę bardzo podziękować pracownikom Biura Wsparcia Inwestycyjnego śląskiej ARiMR za ich pracę, fachowość, oddanie i zaangażowanie w proces obsługi wniosków. Jako wieloletni pracownik tej instytucji, a pracuję w ARiMR ponad 17 lat, wiem jak wielką pracę wykonali i wiem jak wielkie jeszcze wyzwania staną przed tym zespołem.
Kończąc wątek spraw związanych z PROW sygnalizuję, że następny proces naboru w ramach Modernizacji Gospodarstw Rolnych przewidziany jest na I lub II kwartał przyszłego roku obejmować powinien obszary A czyli rozwój produkcji prosiąt, B – rozwój produkcji mleka krowiego, C – rozwój produkcji bydła mięsnego i obszar D – związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą, jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej brutto produktu.

Dziękuję Panie Dyrektorze za obszerną i dokładną analizę spraw ARiMR dotyczących PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ale to nie jedyna działalność ARiMR. Realizujecie Państwo również, a może przede wszystkim, dopłaty obszarowe. Właśnie kończy się kampania 2016 i już czas by rozpocząć kampanię na rok 2017. Proszę o informacje w tym zakresie i przekazanie Czytelnikom „Gazety Częstochowskiej” ważnych – w Pana opinii – informacji dotyczących tego aspektu działania ARiMR w naszym województwie?

– Tak, płatności obszarowe to najbardziej rozpoznawalna dla wszystkich Polaków część działalności ARiMR. To praca rok w rok wielu pracowników, której celem jest wypłata płatności dla rolników w naszym kraju. W województwie śląskim takie płatności przeznaczamy dla około 47 tysięcy rolników, którzy każdego roku składają wnioski. W tym roku, a dokładnie w tej chwili, ARiMR kończy już ostatnie płatności za rok 2016 i jest już właściwie po naborze wniosków na rok 2017. Był to czas bardzo wzmożonej i wytężonej pracy pracowników Biur Powiatowych ARiMR w województwie śląskim.
Na ten moment nie mogę jeszcze podać końcowych dokładnych danych dotyczących naboru w kampanii obszarowej na rok 2017. Przypomnę tu, że pierwotny termin przyjmowania wniosków w 2017 roku przypadł na okres od 15 marca 15 maja 2017 roku. Termin został przedłużony decyzją Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 31 maja 2017 r.
Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa, ARiMR przyjmuje wnioski do 26 czerwca 2017 roku. Tu jednak złożenie wniosku po terminie ostatecznym jest równoznaczne z obniżeniem płatności. Tak więc, wnioski te będą uważane za złożone w okresie dopuszczalnym jednak spóźnienie będzie sankcjonowane pomniejszeniem płatności w skali 1 procenta za każdy dzień roboczy. To standardowe działanie ARiMR i zgodne z przepisami, które kształtują zasady naboru wniosków obszarowych. Dalej będziemy postępować zgodnie z wiążącymi nas terminami. Koniec 2017 roku i rok 2018 to będzie wytężona praca, której celem będzie obsługa wniosków obszarowych tak, by dotrzymać wiążących ARiMR terminów. W kolejności mamy wydanie pierwszych decyzji ONW (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania) – od dnia 16 października 2017 r. a decyzji obszarowych od 01 grudnia 2017r. Jednak dokładne informacje o kampanii obszarowej na rok 2017 oraz podsumowanie kampanii 2016 roku z racji tego, że ARiMR nie zakończyła jeszcze obsługi tych instrumentów będę mógł przedstawić w terminie późniejszym. Pozwoli to na pokazanie dokładnych danych statystycznych oraz przeprowadzenie analizy i opatrzenie jej komentarzem. Mam nadzieję, że „Gazeta Częstochowska”, wzorem lat poprzednich, będzie informowała o pracy ARiMR Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie i będzie jak zawsze źródłem fachowej wiedzy, informacji i porady dla wszystkich zainteresowanych działaniem ARiMR.

Naturalnie Panie Dyrektorze. Ze swej strony będziemy służyć swoim łamami, aby jak najszerzej przekazywać rzetelną wiedzę dla rolników.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
RozmawiałKONSTANTY RADZIONEK

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone