Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 44 (1339) z 2017-11-02, dział : kultura

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. I KONKURS LITERACKI IM. MARII I LECHA KACZYŃSKICH

REGULAMIN KONKURSU

Temat Konkursu:
„Musimy pielęgnować swoją kulturę, musimy pamiętać o swojej
historii, musimy pamiętać o swojej tożsamości. Tożsamości
ciekawej, niepowtarzalnej, na którą złożyły się nasze
skomplikowane dzieje.”
Lech Kaczyński, Prezydent RP, 11 września 2007


1. Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater
w Częstochowie
2. Cele Konkursu:
celebrowanie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości,
upamiętnienie Marii i Lecha Kaczyńskich oraz działalności Pary
Prezydenckiej, promowanie postaw patriotycznych opartych na
polskiej tradycji, wzbudzenie ciekawości historycznej ze
szczególnym naciskiem na historie rodzinne i lokalne,
wzmacnianie poczucia wspólnoty lokalnej, promowanie
najistotniejszych w polskiej historii wartości: wolności,
solidarności i godności, promowanie kultury języka,
poprawności językowej i tworzenia małych form literackich.
3. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do młodzieży – uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.
4. Miejsce i termin składania prac: prace w wersji papierowej
należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater
ul. Wolna 18
42-200 Częstochowa
z dopiskiem: Konkurs im. M. i L. Kaczyńskich.
Wersję elektroniczną należy przesłać na adres:
konkurs.gaudemater@gmail.com
Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac: 20 listopada 2017.
Prace dostarczone po tym terminie nie będą poddanie ocenie
jury.
5. Formy wypowiedzi:
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater
ul. Wolna 18
42-200 Częstochowa
wspolnota.gaudemater@gmail.com
(opowiadanie literackie – do 4000 znaków ze spacjami
esej – do 4000 znaków ze spacjami)
6. Wymagania:
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, niepublikowaną
wcześniej pracę.
Edycja tekstu: czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
interlinia 1,5, marginesy 1,5,
ilość znaków zgodna z pkt. 5 Regulaminu.
U góry pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora,
szkoła, temat oraz forma pracy zgodna z pkt. 5.
Do pracy w wersji papierowej (3 egz.) należy dołączyć kartę
zgłoszenia wraz z oświadczeniami. Karta zgłoszenia powinna być
podpisana przez uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich
– przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Wersja elektroniczna powinna być w zapisana w pliku
umożliwiającym edycję (programy Word lub Pages).
Każde zgłoszenie powinno byś przesłane zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej. Brak jednej z form zgłoszeń
będzie skutkował odrzuceniem pracy ze względów formalnych.
7. Ocena prac:
Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, samodzielność i
oryginalność ujęcia tematu, nawiązanie do tradycji lub
historii rodzinnych/lokalnych, wartości estetyczne, formalny
poziom literacki, poprawność językowa, interpunkcyjna i
ortograficzna, zachowanie zasad edycji.
Wstępna ocena pod kątem formalnym i zgodności z regulaminem
zostanie dokonana przez organizatora Konkursu. Prace
niespełniające wymogów nie zostaną poddane
ocenie merytorycznej.
Oceny merytorycznej prac dokona jury składające się z
filologów, krytyków literackich, pisarzy.
Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu: jury wybierze najlepsze prace do
27 listopada 2017 roku.
Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i zaproszeni
na uroczyste wręczenie nagród: 29 listopada 2017 w Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
9. Nagrody:
Przewidziano 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia. Laureaci otrzymają
sprzęt elektroniczny (tablety, smartfony, aparaty
fotograficzne, czytniki e-book, smartwatch).
Dodatkową nagrodą będzie publikacja zwycięskich prac na łamach
„Gazety Częstochowskiej” lub Tygodnika Katolickiego
„Niedziela” oraz w specjalnym wydawnictwie przygotowanym przez
organizatora.
Nauczyciele – opiekunowie laureatów – otrzymają sprzęt lub
akcesoria elektroniczne.
Szkoły laureatów I, II i III miejsca otrzymają aparaty
fotograficzne lub tablety.
Nagrodzeni są zobowiązani do uiszczenia podatku od nagród.
Wszyscy uczestnicy (autorzy, nauczyciele i szkoły) otrzymają
pamiątkowe dyplomy.
10. Prawa autorskie:
Autorzy mogą zgłaszać wyłącznie prace napisane samodzielnie,
do których przysługują im prawa autorskie osobiste i majątkowe
oraz prawa zależne.
Autorzy zgłoszonych prac wyrażają zgodę na zamieszczenie
nazwisk oraz nieodpłatne wykorzystanie ich utworów w
publikacjach i stronach www organizatora i współorganizatorów
oraz w mediach w celu promocji konkursu.
Uczestnik, jako autor pracy literackiej, nie może tym utworem
literackim naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób
trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.
Uczestnik, przystępując do konkursu, jednocześnie oświadcza,
że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia honorowego
nieodpłatnie przenosi prawa na organizatora, a organizator
przejmuje własność oryginalnego egzemplarza tekstu
literackiego w wersji fizycznej i elektronicznej. Uczestnik
nieodpłatnie przenosi na organizatora autorskie prawa
majątkowe do tego utworu i prawa zależne do jego opracowań na
polach eksploatacji:
1. Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu literackiego dowolną
techniką w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez
ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do
pamięci komputera.
2. Publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie
egzemplarzy utworu literackiego oraz nadawanie i reemitowanie,
także w sieciach komputerowych.
3. Wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo
jego kopii.
4. Zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub
multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w
materiałach edukacyjnych.
5. Wykorzystanie dla celów upowszechnienia tematyki Konkursu,
dla celów
edukacyjnych i reklamowych.
6. Prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów
zależnych.
7. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który
zapewnia sobie tym samym prawo do jego dalszego wykorzystania
w publikacji pokonkursowej.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych
organizatorowi na potrzeby związane z udziałem w
Konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(jednolity tekst DZ.U z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.).
11. Patronat Honorowy – parlamentarzyści Ziemi
Częstochowskiej: Jadwiga Wiśniewska, Lidia
Burzyńska, Szymon Giżyński, Konrad Głębocki, Andrzej Gawron,
Artur Warzocha, Ryszard
Majer.
12. Współorganizatorzy i patroni medialni: Muzeum Monet i
Medali Jana Pawła II, „Gazeta Częstochowska”, Tygodnik
Katolicki „Niedziela”.
13. Informacje: Adrianna Plaszczyk, koordynator projektu,
ada.plaszczyk@gmail.com, tel. 502 44
50 64.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
lata
2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Poniżej karta zgłoszenia
I KONKURS LITERACKI IM. MARII I LECHA KACZYŃSKICH
KARTA ZGŁOSZENIA
Oświadczam, że:
zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni zgadzam się
z jego postanowieniami.
zgłoszona do Konkursu praca nie była wcześniej prezentowana w
innym konkursie oraz nie była
publikowana.
zgłoszona praca jest mojego autorstwa i nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich.
wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego nazwiska oraz publikację
mojej pracy – zgodnie z zapisami
Regulaminu.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby związane z udziałem w
Konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (jednolity tekst DZ.U z 2002 r. Nr
101 poz. 926 z późn. zm.)
___________________________
____________________________________
Miejscowość, data Podpis (w przypadku osób niepełnoletnich
prosimy także o podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater
ul. Wolna 18
42-200 Częstochowa
wspolnota.gaudemater@gmail.com
(
Imię i nazwisko autora/autorki
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Adres e-mail i numer telefonu (w
przypadku osób niepełnoletnich prosimy o
podanie numeru telefonu rodzica lub
opiekuna prawnego)
Nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego
Forma pracy (prosimy o zaznaczenie
wybranej formy)
opowiadanie literackie
esej
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa

R

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone