Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : ekologia

EKOGMINA. Fundusz wspiera usuwanie azbestu

Z programu wymiany i utylizacji azbestu skorzystało w gminie Żarki 26 osób. Zutylizowano 50 ton azbestu, w tym 18 ton zdemontowano z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z powierzchni 1 297 mkw, natomiast 32 tony stanowiły odpady zdemontowane.

Zadanie realizował Urząd Miasta i Gminy w Żarkach za dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 30 527,48 zł. Zaangażowano również środki własne właścicieli budynków w wysokości 8 138,93 zł. Prace były realizowane od czerwca do końca września br. przez firmy posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia. Program utylizacji azbestu jest realizowany z powodzeniem od wielu lat przez Gminę Żarki, a korzystają przede wszystkim mieszkańcy.


JANÓW
Ekologia była głównym tematem obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Janów. Omawiano m.in. sprawy związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów, zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Janów, Piasek, Złoty Potok i Żuraw to miejscowości, które na podstawie przeprowadzonej diagnozy są najbardziej zdegradowane na terenie gminy Janów. Wyznaczenie tych obszarów stanowi pierwszy etap w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, na co Gmina Janów pozyskała dotację w wysokości 90 proc. kosztów zadania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

MYKANÓW
Gmina Mykanów kończy realizację projektu pn. „Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Tym razem projekt dotyczył remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Lesie. Zakres prac objął m.in.: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym oraz ściany północnej wełną mineralną, wymianę pokrycia dachowego i wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i wymianą kotła na gazowy. Całkowity koszt inwestycji to 688 000 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej to 325 075,77 zł.
Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.


AG, UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone