Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : Gazeta Częstochowa

„NAJPIĘKNIEJSZA WITRYNA ŚWIĄTECZNA 2017”.

1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza witryna świąteczna 2017” w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta z siedzibą Wydział Kultury, Promocji i Sportu - Referat Kultury, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, 42-217 Częstochowa.

2. Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszej świątecznej dekoracji o tematyce bożonarodzeniowej, zaaranżowanej w obrębie witryny sklepu, placówki gastronomicznej lub innego punktu handlowo-usługowego, prezentowanej do 31.12.2017 r.

3. Świąteczne dekoracje witryn mogą zgłaszać właściciele placówek handlowo-usługowych położonych w granicach administracyjnych miasta Częstochowy.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.czestochowa.pl oraz w siedzibie Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kps@czestochowa.um.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Kultury, Promocji i Sportu (godz. pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30).

5. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta, tel. 34 3707465.

6. Terminarz Konkursu:
• przyjmowanie zgłoszeń: 1 -12 grudnia 2017 r.
• dokonanie przez Komisję Konkursową przeglądu witryn zgłoszonych do konkursu:
13 - 15 grudnia 2017 r. (w godz. 11:00 – 15:00),
• ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – podczas 11. Targów Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja”.

7. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.

8. Wyboru najładniejszej dekoracji witryny dokona 5-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.

9. Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonego konkursu.

10. Trzy najpiękniejsze dekoracje witryn zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi:
• I nagroda - 1200 złotych (brutto),
• II nagroda - 1000 złotych (brutto),
• III nagroda - 800 złotych (brutto),

11. Odbiorcy nagród zobowiązani są do uiszczenia podatku z tytułu wygranej w konkursie.
12. Nagrody zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez Laureatów.
13. Komisja Konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród.
14. W konkursie przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od konkursu w części lub całości, jeżeli wpłynie mniej niż 10 ofert lub zgłoszenia do konkursu nie spełnią celu konkursu.
16. Udział w konkursie jest bezpłatny.
17. W przypadku nagrodzonych lub wyróżnionych witryn, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji ich fotografii w materiałach związanych z promocją miasta, w tym na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.
18. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZA WITRYNA ŚWIĄTECZNA 2017” na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
19. Organizator konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych w ramach konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą.
20. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu w karcie zgłoszenia jest Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
21. Przekazanie przez uczestników konkursu danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny.
22. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
23. Nie jest przewidziany tryb odwoływania się od decyzji Komisji Konkursowej.
24. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową.
25. Złożenie karty zgłoszenia oznacza akceptację warunków Regulaminu.


r

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone