Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 1 (1348) z 2018-01-04, dział : kultura

XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018” - Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE


Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury,
Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”
Zapraszamy zespoły z całej Polski prezentujące widowiska jasełkowe
oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem.
Cele imprezy:
kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami polskiego Bożego
Narodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji świątecznych;
prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium
Świąt Bożego Narodzenia;
konfrontacja dokonań artystycznych amatorskich zespołów teatralnych;
zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji
świątecznych i wyjątkowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Termin:
16-17-18 stycznia 2018 r., od godz. 900 – przesłuchania konkursowe
21 stycznia 2018 r. (niedziela), godz. 1500 – prezentacja laureatów
O terminie i godzinie występu grupy zostaną poinformowane telefonicznie
w dniach 8-9 stycznia 2018 r.
Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły teatralne z całej Polski działające
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach oświatowo -
wychowawczych, domach i ośrodkach kultury, parafiach oraz innych placówkach kultury.
2. Wypełnione karty uczestnictwa prosimy przesłać do 3 stycznia 2018 r. (środa) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka
e-mail: gok@gokwreczycawielka.pl
fax: 34 319-23-45
3. Zespół prezentuje jeden spektakl w czasie nieprzekraczającym 30 minut. Organizatorzy
proszą o przestrzeganie czasu prezentacji.
4. Organizatorzy zapewniają scenę (12m x 7m) ze stałą dekoracją okolicznościową,
nagłośnienie, oświetlenie oraz możliwość odtworzenia muzyki w formacie audio CD.
5. Prezentacje ocenia komisja powołana przez organizatorów, która podejmie decyzję
o przyznaniu nagród (finansowych) i wyróżnień.
Decyzje komisji są ostateczne.
6. Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria – przedszkola,
- II kategoria – szkoły podstawowe,
- III kategoria – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
- IV kategoria – grupy mieszane.
7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizatorzy nie
zwracają kosztów podróży, natomiast zapewniają ciepły posiłek w dniu występu.
8. Zespoły wytypowane przez komisję są zapraszane do udziału w prezentacji finałowej.
21 stycznia 2018 r. (niedziela) o godzinie 15.00.
MIEJSCE REALIZACJI I SEKRETARIAT IMPREZY:
Gminny Ośrodek Kultury
we Wręczycy Wielkiej
tel: 34/319-24-24; 34/319-24-00
gok@gokwreczycawielka.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Kontakt:
email: gok@gokwreczycawielka.pl
telefon: (034) 319-24-24
fax: (034) 319-23-45
nasza strona: www.gokwreczycawielka.pl
Wręczyca Wielka, 16,17,18 stycznia 2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”
– Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość
Nazwa zespołu……………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………...…. ………………….
Imię i nazwisko osoby przygotowującej zespół……………………………….....………………….
Telefon kontaktowy do opiekuna ……………………………………………......………………….
Jednostka delegująca…………………………………………………………......………………….
Ilość osób biorących udział w spektaklu………………………………………...………………….
Kategoria wiekowa………………………………………………………………………………….
Czas trwania występu (max.30 minut)………………………………………………………………….
Tytuł widowiska………………………………………………………………….………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu: XVI Ogólnopolskie Wręczyckie Jasełka 2018 – Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. 2016 r. poz. 677). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie naszego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Jasełek mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania naszego wizerunku/głosu/ wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. Oświadczenie ważne jest bezterminowo. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
…………………… ….……………………….
Podpis opiekuna zespołu pieczątka instytucji delegującej
KARTA ZGŁOSZENIA
XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”
– Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość
Nazwa zespołu……………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………...…. ………………….
Imię i nazwisko osoby przygotowującej zespół……………………………….....………………….
Telefon kontaktowy do opiekuna ……………………………………………......………………….
Jednostka delegująca…………………………………………………………......………………….
Ilość osób biorących udział w spektaklu………………………………………...………………….
Kategoria wiekowa………………………………………………………………………………….
Czas trwania występu (max.30 minut)………………………………………………………………….
Tytuł widowiska………………………………………………………………….………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu: XVI Ogólnopolskie Wręczyckie Jasełka 2018 – Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. 2016 r. poz. 677). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie naszego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Jasełek mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania naszego wizerunku/głosu/ wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. Oświadczenie ważne jest bezterminowo. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
…………………… ….……………………….
Podpis opiekuna zespołu pieczątka instytucji delegującej© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone