Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1356) z 2018-03-01, dział : GMINY I POWIATY

Rozkwit Gminy Blachownia przy wsparciu środków unijnych

Wraz z początkiem 2018 roku Gmina Blachownia rozpocznie największą w historii metamorfozę miasta. Już w przeciągu kilku tygodni rozpocznie się realizacja olbrzymich inwestycji, które swoim zasięgiem obejmą kilkadziesiąt hektarów gruntów i kilkadziesiąt hektarów wody w centralnej części miasta. Ich wielka skala i znaczenie dla rozwoju Blachowni nie budzi wątpliwości. Po 50. latach miasto przejdzie ogromną zmianę, wartość finansowa tych inwestycji przekroczy dotychczasowe wydatki inwestycyjne w całej gminie w latach poprzednich.Pierwszą ważną dla mieszkańców Blachowni inwestycją jest Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynku handlowo-usługowym wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 i Sienkiewicza 16 w Blachowni. Założeniem projektu jest przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni. Łączna wartość projektu wynosi 5336766,80 zł, z czego dofinansowanie UE stanowi prawie 3,4 mln zł. Całość opisanego przedsięwzięcia wykonana zostanie do listopada 2018 r.
Burmistrz Sylwia Szymańska pozyskała również 2,7 mln zł dofinansowani na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w centralnej części miasta.
Zakres prac, które rozpoczną się wczesną wiosną br. obejmuje:
– przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. 1 Maja,
– rozbudowę parkingu, dróg wewnętrznych terenów utwardzonych,
– budowę zatoki autobusowej wraz z wiatami przystankowymi,
– budowę pawilonów obsługi pasażera wraz z toaletami i punktem informacyjnym,
– budowę wiat parkingowych dla rowerów,
– budowę oświetlenia LED i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej,
– przebudowę sieci kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.
Całość prac ma zostać wykonana do końca maja 2019 r., a ich łączna wartość wyniesie prawie 4,5 mln zł. Blachownia zyska w ten sposób nowoczesną i pozytywnie wpływającą na środowisko infrastrukturę komunikacji publicznej, która poprawi także architekturę centrum miasta.
14 lutego rozpoczął się przetarg na budowę boiska do piłki nożnej wraz z nawodnieniem, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.
Przewidziany zakres prac obejmuje:
– budowę boiska o nawierzchni trawiastej - hybrydowej wraz z montażem sprzętu sportowego,
–wykonanie systemu nawadniającego, oświetlenia wraz infrastrukturą towarzyszącą,
– budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz traktów pieszych z nawierzchni biologicznie czynnej – miał bazaltowy,
– zainstalowanie ławek, koszy oraz stojaków na rowery.
Planowany termin zakończenia prac określono najpóźniej do końca maja 2019 roku.
Najważniejszą i najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców Blachowni inwestycją jest REKULTYWACJA ŚRÓDMIEJSKIEGO ZBIORNIKA BLACHOWNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA. Rezultatem najwyżej ocenionego w kraju wniosku jest uzyskanie ponad 12 mln zł z Unii Europejskiej (85 % wartości projektu) na przedsięwzięcie, na które Blachownia czekała dziesiątki lat. Miarą historycznego sukcesu tej inwestycji jest również wartość finansowa i kompleksowość zagospodarowania terenu przyległego do zbiornika. Warto podkreślić, że ta ponad 14 milionowa kwota potrzebna na wykonie wszystkich prac jest rekordowym wydatkiem naszej gminy realizowanym na pojedynczą inwestycję, to jedno dofinansowanie unijne (ponad 12 mln zł) jest kwotą sześciokrotnie wyższą niż dofinansowanie, które udało się pozyskać w ciągu poprzedniej kadencji. Końcowym rezultatem, oprócz oczyszczenia zalewu, będzie:
– praktyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika,
– ponad 5 km ścieżki pieszo-rowerowej,
– nowe pomosty i oświetlenie,
– mała architektura,
– wieża widokowa,
– plaża i wodne fontanny.
Termin zakończenia prac przewidywany jest na 2019 rok.
Ostatnią inwestycją wpisującą się w metamorfozę centrum Blachowni jest REWITALIZACJA PASA ZIELENI ŚRÓDMIEJSKIEJ W BLACHOWNI. W ramach projektu powstanie teren o charakterze parku miejskiego z zielenią izolacyjną dla terenów mieszkaniowych, w skład którego wejdzie budowa traktatu ścieżki pieszej wraz z nasadzeniami, instalacją oraz obiektami małej architektury (ławki, kosze, poidełka dla ptaków, domki dla owadów, fontanna z infrastrukturą towarzyszącą). Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do zahamowania postępującej degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego na terenie centralnej części Miasta Blachownia. Wartość tej inwestycji wynosi prawie 6 mln złotych.
W sumie na te sześć gigantycznych inwestycji wydamy łącznie prawie 32 mln zł, z których ponad 80 przez pochodzić będzie ze skutecznie pozyskanych przez Panią Burmistrz Sylwię Szymańską i jej współpracowników, środków z Unii Europejskiej i budżetu centralnego. Zdecydowana większość robót zostanie zrealizowana w roku bieżącym. Wymienione inwestycje na dziesiątki lat zmienią pozytywne oblicze naszego miasta. Możemy więc powiedzieć, że właśnie teraz RAZEM BUDUJEMY NOWĄ, LEPSZĄ BLACHOWNIĘ.


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone